UCHWAŁY RADY GMINY KLUKOWO KADENCJI 2010-2014

UCHWAŁA NR I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR III/3/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/4/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

UCHWAŁA NR III/5/10 z dnia 30 grudnia 2010

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR III/6/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR III/7/10  z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

UCHWAŁA NR III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.

UCHWAŁA NR III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roziązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/118/09 Rady Gminy Klukowo z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR IV/13/11 z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2011 - 2018.

UCHWAŁA NR IV/14/11 z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/15/11 z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

UCHWAŁA NR IV/16/11 z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

UCHWAŁA NR IV/17/11 z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/18/11 z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie.

UCHWAŁA NR V/19/11 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR V/20/11 z 31 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckich.

UCHWAŁA NR VI/21/1 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania wykonania budżetu gminy Klukowo za 2010 rok

UCHWAŁA NR VI/22/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Klukowie, Kuczynie, Wyszonkach Kościelnych i Łuniewie Małym

UCHWAŁA NR VI/23/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

UCHWAŁA NR VI/24/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

UCHWAŁA NR VI/25/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VI/26/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2011 - 2016.

UCHWAŁA NR VI/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 lutego 2003 r. sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu.

UCHWAŁA NR VI/28/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR VI/29/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR VI/30/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawiewymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR VI/31/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zaproszenia do gminy Klukowo rodzin repatriantów.

UCHWAŁA NR VI/32/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR VI/33/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie.

UCHWAŁA NR VI/34/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR VII/35/11 z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VII/36/11 z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnch w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA NR VII/37/11 z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

UCHWAŁA NR VII/38/11 z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania realizowaną w formie posiłku.

UCHWAŁA NR VII/39/11 z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.

UCHWAŁA NR VII/40/11 z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmianu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR VIII/41/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

UCHWAŁA NR VIII/42/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR VIII/43/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu.

UCHWAŁA NR VIII/44/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VIII/45/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety radnych Rady Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR VIII/46/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II administracja", realizowanego na obszarze województwa podlaskiego

UCHWAŁA NR VIII/47/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie odwołania skarbnika gminy.

UCHWAŁA NR VIII/48/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania skarbnika gminy.

UCHWAŁA NR IX/49/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR IX/50/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015.

UCHWAŁA NR IX/51/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

UCHWAŁA NR IX/52/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie Programu Współpracy na lata 2012 - 2016 Gminy Klukowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR IX/53/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad urzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Klukowo trybu postępowania w sprawie urzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

UCHWAŁA NR IX/54/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR IX/55/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IX/56/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego na zadanie "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi Nr 678 na odciunku Wysokie Mazowieckie - Markowszczyzna".

UCHWAŁA NR X/57/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2012-2018.

UCHWAŁA NR X/58/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR X/59/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2012 rok.

UCHWAŁA NR X/60/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR XI/61/12 z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bazdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR XI/62/12 z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

UCHWAŁA NR XI/63/12 z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego, wymiaru godzin zajęć logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów i pedagogów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klukowo.

UCHWAŁA NR XI/64/12 z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia nowego statutu "Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży"

 UCHWAŁA NR XI/65/12 z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013

 UCHWAŁA NR XI/66/12 z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klukowo na lata 2012 - 2018

 UCHWAŁA NR XI/67/12 z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XII/68/12 z dnia  27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/06 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 września 2006 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 UCHWAŁA NR XII/69/12 z dnia  27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/11 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 UCHWAŁA NR XII/70/12 z dnia  27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów i pedagogów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klukowo

UCHWAŁA NR XII/71/12 z dnia  27 czerwca 2012 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XII/72/12 z dnia  27 czerwca 2012 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XII/73/12 z dnia  27 czerwca 2012 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XIII/74/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie

UCHWAŁA NR XIII/75/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania

UCHWAŁA NR XIII/76/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zamiaru połączenie instytucji kultury

UCHWAŁA NR XIII/77/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XIII/78/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XIII/79/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XIII/80/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIII/81/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIII/82/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XIV/83/12 z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury

UCHWAŁA NR XIV/84/12 z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Klukowo na okregi wyborcze

UCHWAŁA NR XIV/85/12 z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Klukowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XIV/86/12 z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołect Klukowo i Klukowo Kolonia

UCHWAŁA NR XIV/87/12 z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klukowo na 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/88/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/78/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XV/89/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XV/90/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klukowo na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/91/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XV/92/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XV/93/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawieuchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XVI/94/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

UCHWAŁA NR XVI/95/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XVI/96/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2013 rok

UCHWAŁA NR XVI/97/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Klukowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sziedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XVI/98/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu

UCHWAŁA NR XVI/99/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy

UCHWAŁA NR XVI/100/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XVI/101/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XVI/102/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia minimalnej odległości turbiny wiatrowej od zabudowań mieszkalnych lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną

UCHWAŁA NR XVII/103/13 z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo na 2013 rok

UCHWAŁA NR XVII/104/13 z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Klukowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klukowo

UCHWAŁA NR XVII/105/13 z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XVII/106/13 z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XVII/107/13 z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XVII/108/13 z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVII/109/13 z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XVII/110/13 z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

UCHWAŁA NR XVIII/111/13 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

UCHWAŁA NR XVIII/112/13 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XVIII/113/13 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XVIII/114/13 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmiana uchwały o zamiarze połączenia instytucji kultury

UCHWAŁA NR XVIII/115/13 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR XVIII/116/13 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/117/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji mienia komunalnego

UCHWAŁA NR XIX/118/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/100/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR XIX/119/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA NR XIX/120/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XIX/121/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania

UCHWAŁA NR XIX/122/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XX/123/13 z dnia24 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie

UCHWAŁA NR XX/124/13 z dnia24 września 2013 r.

w sprawie przeznaczenia i zasad zbycia lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu gminy Klukowo zlokalizowanych w budynku w Klukowie przy ul.Szkolnej 10

UCHWAŁA NR XX/125/13 z dnia24 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/126/13 z dnia24 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2090B w miejscowości Wyszonki Kościelne, gm. Klukowo

UCHWAŁA NR XXI/127/13 z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXI/128/13 z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

UCHWAŁA NR XXI/129/13 z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXI/130/13 z dnia 30 października 2013 r.

 

UCHWAŁA NR XXII/131/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Klukowo

UCHWAŁA NR XXII/132/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXII/133/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXII/134/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIII/135/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia GOPS do realizacji spraw wynikających z ustawy prawo energetyczne

UCHWAŁA NR XXIII/136/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planów komisji na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIII/137/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXIII/138/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXIII/139/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Klukowie

UCHWAŁA NR XXIII/140/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2014-2018

UCHWAŁA NR XXIII/142/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIII/143/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXIV/144/14 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa

UCHWAŁA NR XXIV/145/14 z dnia 4 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XXIV/146/14 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIV/147/14 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXIV/148/14 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na lata 2014-2015

UCHWAŁA NR XXIV/149/14 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie wyodbrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXIV/150/14 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIV/151/14 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Klukowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/14 z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Klukowie

UCHWAŁA NR XXV/153/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie połączenia instytucji kulutry i nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie

UCHWAŁA NR XXV/154/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gródek

UCHWAŁA NR XXV/155/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Janki - Wiktorzyn

UCHWAŁA NR XXV/156/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kaliski

UCHWAŁA NR XXV/157/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kapłań

UCHWAŁA NR XXV/158/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Klukowo

UCHWAŁA NR XXV/159/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Klukowo - Kolonia

UCHWAŁA NR XXV/160/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kostry - Podsędkowięta

UCHWAŁA NR XXV/161/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Kostry

UCHWAŁA NR XXV/162/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kostry - Śmiejki

UCHWAŁA NR XXV/163/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kuczyn

UCHWAŁA NR XXV/164/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lubowicz - Byzie

UCHWAŁA NR XXV/165/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lubowicz - Kąty

UCHWAŁA NR XXV/166/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lubowicz Wielki

UCHWAŁA NR XXV/167/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łuniewo Małe

UCHWAŁA NR XXV/168/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łuniewo Wielkie

UCHWAŁA NR XXV/169/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malinowo

UCHWAŁA NR XXV/170/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piętki - Basie

UCHWAŁA NR XXV/171/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piętki - Gręzki

UCHWAŁA NR XXV/172/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piętki - Szeligi

UCHWAŁA NR XXV/173/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piętki - Żebry

UCHWAŁA NR XXV/174/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sobolewo

UCHWAŁA NR XXV/175/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trojanówek

UCHWAŁA NR XXV/176/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trojanowo

UCHWAŁA NR XXV/177/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Usza Mała

UCHWAŁA NR XXV/178/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Usza Wielka

UCHWAŁA NR XXV/179/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Warele

UCHWAŁA NR XXV/180/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyszonki - Błonie

UCHWAŁA NR XXV/181/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyszonki - Klukówek

UCHWAŁA NR XXV/182/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyszonki Kościelne

UCHWAŁA NR XXV/183/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyszonki - Nagórki

UCHWAŁA NR XXV/184/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyszonki - Włosty

UCHWAŁA NR XXV/185/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyszonki - Wojciechy

UCHWAŁA NR XXV/186/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyszonki - Wypychy

UCHWAŁA NR XXV/187/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Zalesie

UCHWAŁA NR XXV/188/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żabiniec

UCHWAŁA NR XXV/189/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dzikowiny

UCHWAŁA NR XXV/190/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żebry Wielkie

UCHWAŁA NR XXVI/191/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

UCHWAŁA NR XXVI/192/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXVI/193/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXVI/194/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zadad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Klukowo jak również jednostkom podległym oraz wskazania oragnu do tego uprawnionego

UCHWAŁA NR XXVI/195/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej

UCHWAŁA NR XXVI/196/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVI/197/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XXVIII/198/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gmine Klukowo

UCHWAŁA NR XXVIII/199/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

UCHWAŁA NR XXVIII/200/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniajaia uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klukowo

UCHWAŁA NR XXVIII/201/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie kontynuowania członkostwa gminy Klukowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra"

UCHWAŁA NR XXVIII/202/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022

UCHWAŁA NR XXVIII/203/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klukowo do zawarcia umowy na modernizację oświetlenia uliczeniego w Gminie Klukowo

UCHWAŁA NR XXVIII/204/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkancami gminy Klukowo.

UCHWAŁA NR XXVIII/205/14 z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży slużbowych

UCHWAŁA NR XXVIII/206/14 z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

UCHWAŁA NR XXVIII/207/14 z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Wójcicki

Wytwarzający/odpowiadający: Karolina Olszewska

Wprowadzający: Karolina Olszewska

Data wprowadzenia: 2012-02-17

Data modyfikacji: 2018-09-12

Opublikował: Karolina Olszewska

Data publikacji: 2018-09-12