Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Marta Dmochowska
tel. (86) 277-45-20 wew. 28

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie rejestru stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:  

1)      rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego;

2)      przyjmowanie oświadczeń woli o:

a)      wstąpieniu w związek małżeński,

b)      uznaniu ojcostwa,

c)      powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

d)      nadaniu nazwiska męża dziecku matki.

e)      braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

f)       wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;

3)      wydawanie zaświadczeń:

- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- potwierdzających uznanie ojcostwa;

4)      występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru Pesel i zamieszczanie jego w rejestrze;

5)      sprawdzanie w rejestrze stanu cywilnego przed rejestracją zdarzenia czy nie zostało ono uprzednio zarejestrowane w formie aktu stanu cywilnego;

6)      poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

7)      przekazywanie aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie terminów ich przechowywania;

8)      przyjmowanie od biegłego lub tłumacza oświadczeń o sumiennym i bezstronnym wykonywaniu powierzonego zadania, z dochowaniem tajemnicy prawnie chronionej oraz kierowaniu się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką;

9)      dokonywanie sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie innych   aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny;

10)  uzupełnianie aktu stanu cywilnego na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny;

11)  wnioskowanie do sądu o unieważnienie aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej;

12)  unieważnienie wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu w formie czynności materialno-technicznej;

13)  wydawanie z rejestru stanu cywilnego:

a)      odpisów zupełnych i skróconych,

b)      zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

c)      zaświadczeń o stanie cywilnym;

14)  przyjmowanie karty urodzenia;

15)  rejestracja oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa lub odmowy jego przyjęcia w rejestrze uznań;

16)  przyjmowanie zapewnień od osób zamierzających wstąpić w związek małżeński o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

17)  przyjmowanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

18)  przenoszenie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;

19)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych;

20)  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk,

21)  udzielanie informacji zawartych w kopertach dowodowych uprawnionym osobom zainteresowanym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;

22)  wydawanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osobom zamierzającym wstąpić w związek małżeński;

23)  wydawanie zaświadczeń o braku ksiąg lub nie figurowaniu aktu;

24)  sporządzanie sprawozdań z ruchu naturalnego ludności dla potrzeb GUS;

25)  wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach;

26)  wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stany cywilnego;

27) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Prezydenta RP medali ,,Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie spotkań Wójta z osobami obchodzącymi pięćdziesięciolecie małżeństwa oraz stulecie urodzin.

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Wójcicki

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Zapert

Wprowadzający: Aleksandra Sakowska

Data wprowadzenia: 2012-02-23

Modyfikujący: Aleksandra Sakowska

Data modyfikacji: 2017-03-07

Opublikował: Aleksandra Sakowska

Data publikacji: 2012-02-23