Wójt Gminy Klukowo – mgr Piotr Uszyński
tel. (86) 277-45-20 wew. 23

 

ZADANIA WÓJTA GMINY

 

1)      kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

2)      reprezentowanie gminy na zewnątrz;

3)      przygotowywanie projektu budżetu gminy;

4)      nadzór nad realizacją budżetu gminy;

5)      składanie oświadczeń woli w imieniu gminy;

6)      przygotowywanie projektów i określanie sposobu realizacji uchwał Rady Gminy;

7)      wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8)      przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe;

9)      wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

10)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z zakresu prawa pracy;

11)  występowanie do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie powołania i odwołania Skarbnika Gminy;

12)  podejmowanie działań warunkujących sprawne działanie Urzędu w tym sprawne i terminowe załatwianie spraw mieszkańców;

13)  podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonania uchwał Rady, skarg i wniosków obywateli;

14)  nadzór nad realizacją zadań obronnych

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Wójcicki

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Zapert

Wprowadzający: Aleksandra Sakowska

Data wprowadzenia: 2012-02-17

Modyfikujący: Aleksandra Sakowska

Data modyfikacji: 2017-03-08

Opublikował: Aleksandra Sakowska

Data publikacji: 2012-02-17